Tweet   Blogi Polityczne      

Instrukcja dla kandydatów — Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016

Inne teksty polityczne:
Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Wersja angielska tej strony (kliknij) — this page in English

Niniejszy tekst wyjaśnia, jak przygotować i wysłać kandydaturę na Stypendium i/lub Dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016. Stypendium i Dotacja opisane są w tym oto ogłoszeniu.

W jakim terminie i w jakiej formie wysłać kandydaturę

Kandydatury można wysyłać do 12 kwietnia 2016, pocztą elektroniczną na adres stypendia.studium@uw.edu.pl. Każdy kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie odbioru. Nie przyjmujemy kandydatur wysłanych pocztą papierową.

Jeśli kandydat nie może w prosty sposób dołączyć niektórych dokumentów do wiadomości elektronicznej zawierającej kandydaturę (na przykład dlatego, że łączny rozmiar kandydatury wraz ze wszystkimi dokumentami jest zbyt duży), to sugerujemy użycie jednej z następujących metod:

 • można wysłać dokument pocztą elektroniczną, ale w oddzielnej wiadomości (o ile rozmiar dokumentu na to pozwala);

 • plik zbyt duży, aby można było wysłać go w wiadomości elektronicznej, może zostać umieszczony w Google Docs, Google Drive lub na dowolnym serwerze HTTP lub FTP;

 • dokumenty, które trudno przesłać w formie elektronicznej (np. książki kandydata, o ile kandydat chce je załączyć) można wysłać w formie papierowej. Adres pocztowy:

  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa, Polska

Dokumenty w formie papierowej można przesyłać tylko w wypadkach, gdy forma elektroniczna jest szczególnie niewygodna (w praktyce dotyczy to tylko przesyłania książek oraz opublikowanych na papierze długich artykułów). Dyplomy, listy polecające i wszelkie inne niezbyt długie dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej.

Najważniejszy element kandydatury: kwestionariusz

Kwestionariusz może być wypełniony po polsku lub po angielsku. Należy użyć jednej z następujących jego wersji:

Poszczególne rubryki kwestionarusza można powiększać tak, aby zawrzeć w nich wszelkie ważne informacje na temat kandydata. Nie ma ograniczeń objętości dla poszczególnych rubryk, kwestionariusz powinien jednak być wypełniony zwięźle i mieścić się na trzech stronach.

Rubryka Znajomość języków obcych: Dla każdego języka, który kandydat zna, prosimy o wpisanie poziomu biegłości, według skali od A1 do C2 używanej przez Radę Europy. Prosimy też o podanie certyfikatów językowych, o ile kandydat je uzyskał, i wszelkich informacji, które wskazują na znajomość danego języka (na przykład: trzy artykuły naukowe opublikowane po angielsku).

Rubryka Najważniejsze prace naukowe powinna opisywać prace naukowe kandydata w zwięzłej formie.

Rubryka Inne na końcu kwestionariusza powinna zawierać informacje, które nie pasują do pozostałych rubryk, ale są istotne dla oceny kandydatury (na przykład skuteczna działalność społeczna lub polityczna kandydata; bardzo pozytywna opinia opiekuna naukowego lub innych osób).

Dokumenty, które należy załączyć obok kwestionariusza

 1. Curriculum vitae w języku angielskim lub polskim
 2. List motywacyjny zawierający opis proponowanej pracy w trakcie pobytu w Polsce. Jeśli kandydat zgłasza wniosek zarówno o Stypendium jak o Dotację, to może oddzielnie zaznaczyć, jaki program chciałby realizować w przypadku otrzymania Stypendium, a jaki — w przypadku otrzymania Dotacji.
 3. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej.
 4. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac. Lista publikacji naukowych powinna być sporządzona w sposób precyzyjny, zgodnie z zasadami zwyczajowo przyjętymi dla tego rodzaju dokumentów; w szczególnosci powinna zawierać tytuł każdej pracy w języku oryginalnym i dokładne dane o miejscu publikacji.
 5. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych, o ile takie zaświadczenia zostały wydane.
 6. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.
 7. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

W przypadku wątpliwości

Kandydaci mogą zwracać się o dodatkowe informacje do Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, telefon +48 22 55 22 555, stypendia.studium@uw.edu.pl.

Wersja angielska tej strony (kliknij) — this page in English

  Tweet   Blogi Polityczne      

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

 • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości autora, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
 • albo, o ile znasz RSS, możesz go użyć RSS.
Blogi Polityczne