Krzysztof Skubiszewski
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Ogłoszenie o Stypendium i Dotacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2014 jest opublikowane tu.

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego polskiego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości (1989-1993), została zarejestrowana 18 maja 2011. Jej fundusz statutowy pochodzi od Piotra Skubiszewskiego i Marii Święszkowskiej — rodzeństwa i spadkobierców Krzysztofa Skubiszewskiego.

Fundacja działa na rzecz demokracji, państwa prawa, praw człowieka i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. W tym celu Fundacja finansuje i organizuje projekty naukowe, w szczególności międzynarodową wymianę naukową. Działania Fundacji dotyczą w pierwszym rzędzie Europy środkowej i wschodniej.

Piotr Skubiszewski i Tadeusz Mazowiecki o Fundacji

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są Zarząd, Zgromadzenie i Rada Programowa. Zarząd prowadzi działalność statutową Fundacji i dba o jej finanse. Zgromadzenie uprawnione jest do decydowania o zmianach w składzie Zarządu oraz, wspólnie z Zarządem, do uchwalania zmian statutu. Rada Programowa proponuje Zarządowi kierunki działania Fundacji. Ważną funkcją Rady Programowej jest wybór osób, którym Fundacja finansuje staże naukowe. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez Zarząd, z wyjątkiem jednej osoby, którą wyznacza Minister Spraw Zagranicznych RP.

Zarząd i Zgromadzenie

Piotr Skubiszewski
Piotr Skubiszewski
prezes Zarządu,
członek Zgromadzenia
      
Marcin Skubiszewski
Marcin Skubiszewski
wiceprezes Zarządu,
członek Zgromadzenia
      
Maria Święszkowska
Maria Święszkowska
członek Zgromadzenia

Rada Programowa

Roman Kuźniar
Roman Kuźniar, przewodniczący Rady, profesor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw międzynarodowych
        
Sławomir Dębski
Sławomir Dębski, doktor historii, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Jan Malicki
Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
        
Janusz
 Stańczyk
Janusz Stańczyk, członek Rady z nominacji Ministra Spraw Zagranicznych, doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Piotr Skubiszewski, prezes Zarządu Fundacji

Działania Fundacji

Staże naukowe w Polsce dla młodych uczonych zagranicznych

Najważniejszym elementem programu Fundacji jest finansowanie i organizowanie staży naukowych w Polsce dla osób z Europy Środkowej lub ze Wschodu (co roku jeden staż trwający przez cały rok akademicki i co najmniej jeden staż dwumiesięczny). Staże te Fundacja organizuje pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP. Fundacja korzysta z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nabór na staże ogłaszany jest przez Fundację w internecie po polsku, po angielsku i po rosyjsku.

Oto osoby, które dotychczas skorzystały z tego programu:

Volha Damarad
Volha Damarad, białoruska prawniczka specjalizująca się w dziedzinie praw człowieka, w ramach organizacji Центр правовой трансформации (Legal Transformation Centre) udzielała pomocy prawnej więźniom politycznym. Pani Damarad spędza w Warszawie rok akademicki 2013-2014. Pracuje naukowo nad wspólną polityką zagraniczną Unii Europejskiej.
Igor Greckij
Dr Igor Greckij, pracownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, spędził w Warszawie dwa miesiące w semestrze zimowym roku akademickiego 2012-2013. W czasie pobytu w Polsce prowadził studia nad zagadnieniem transformacji systemów politycznych w Polsce i na Ukrainie po załamaniu się bloku wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnego podziału władzy. Dr Greckij prowadził badania w Warszawie we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor: prof. Edward Haliżak), gdzie 7 grudnia 2012 wygłosił wykład zatytułowany Ukraina po wyborach 2012.
Olha Batiszczewa
Dr Olha Batiszczewa, pracownik naukowy Narodowego Uniwersytetu "Akademia Ostrogska" (Ostrog, Ukraina), specjalistka w dziedzinie administracji publicznej, przebywa w Warszawie przez cały rok akademicki 2012-2013. We współpracy z Instytutem Nauk Politycznych UW prowadzi badania nad zagadnieniem prawodawstwa we współczesnych demokracjach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii relacji między konstytucją a działaniami władz politycznych na Ukrainie.
Oksana Daszczakiwska
Dr Oksana Daszczakiwska, pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego, a jednocześnie dyrektor lwowskiego oddziału Komitetu Wyborców Ukrainy, spędziła w Warszawie dwa miesiące w semestrze letnim roku akademickiego 2011-2012. Prowadziła badania w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor: prof. Stanisław Sulowski). Zajmowała się zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. Zobacz wywiad z dr Daszczakiwską: część pierwszaczęść druga.
Oleksandr Maslak
Dr Oleksandr Maslak, pracownik naukowy Kijowskiej Akademii Spraw Wewnętrznych, specjalizujący się w filozofii prawa i polityki, spędził w Warszawie cały rok akademicki 2011-2012. Prowadził badania pod kierunkiem prof. Barbary Markiewicz, kierownika Zakładu Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował nad rolą ideologii w polityce. 29 maja 2012 wygłosił odczyt na Uniwersytecie Warszawskim, zatytułowany Ideologia – nowy początek? Przemiany polityczne i nowe formy ideologii we współczesnym świecie. Odczyt dr. Maslaka zostanie niebawem opublikowany staraniem Fundacji.

Sympozja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Fundacja uczestniczy w organizacji Sympozjów imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego poświęconych polityce zagranicznej Polski. Głównym organizatorem jest Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozja odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze sympozjum (21 lutego 2012 w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego) nosiło tytuł Między Europą ojczyzn a federacją: fałszywy dylemat europejskiej integracji. Moderatorem był prof. Roman Kuźniar. Oto wystąpienia, opublikowane staraniem Fundacji:

Drugie sympozjum (12 marca 2013) nosiło tytuł Europa Wschodnia — krajobraz po prometeizmie. Moderatorem był ponownie prof. Roman Kuźniar. Oto wystąpienia, opublikowane staraniem Fundacji:

Trzecie sympozjum (5 marca 2014) nosiło tytuł ONZ — Bezsilna? Nie do zastąpienia?. Moderatorem był ponownie prof. Roman Kuźniar. W panelu dyskusyjnym wzięli udział ambasador Janusz Stańczyk, prof. Janusz Symonides, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala oraz ambasador Andrzej Towpik. Wystąpienia z Sympozjum zostaną opublikowane staraniem Fundacji, na razie dostępna jest informacja na temat Sympozjum opublikowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych.

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Wspólnie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja przyznaje nagrodę imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego za najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej. Dotychczas nagroda została przyznana dwukrotnie.

Kamil SzubartKamil Szubart (Uniwersytet Jagielloński) otrzymał nagrodę w lutym 2012, za pracę zatytułowaną Rozbrojenie i KBWE/OBWE jako kluczowe elementy dyplomacji multilateralnej PRL i RP w latach 1953–1999. Wywiad z Kamilem Szubartem oraz laudacja jego pracy magisterskiej są opublikowane tu.Monika HoffaMonika Hoffa (Uniwersytet Warszawski) otrzymała nagrodę w marcu 2013, za pracę zatytułowaną Polityka zagraniczna Polski wobec regionu Ameryki Łacińskiej w latach 1945-2010.

Kontakt

mm@skubi.net

KRS 0000386551

Dokumenty dotyczące Fundacji

Ostatnia aktualizacja 16 lipca 2015

powrót do serwisu skubi.net


  Tweet   Blogi Polityczne