Tweet   Blogi Polityczne      

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2014

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Inne teksty polityczne:
Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

27 stycznia 2014

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2014/2015 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2014 r.

Fundator Stypendium i Dotacji:

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Realizator Stypendium i Dotacji:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Tel. +48 22 55 22 555
stypendia.studium@uw.edu.pl

Cel Stypendium i Dotacji

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
 • prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
 • nauki polityczne,
 • historia najnowsza.

Fundacja przyzna w roku akademickim 2014/2015 jedno stypendium i dwie dotacje.

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium

Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce, pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.

Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją.

Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy przebieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną uzgodnione między Fundacją, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.

Staż rozpocznie się 1 października 2014 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2014/2015).

Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu.

Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji

Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną uczelnią w Polsce na warunkach uzgodnionych z Fundacją.

Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki beneficjenta Dotacji, w tym ewentualnie warunki, na jakich będą publikowane wyniki jego badań wykonanych przy wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione między Fundacją a beneficjentem.

Pobyt naukowy odbędzie się w roku akademickim 2014/2015 i będzie trwać trzy miesiące lub krócej (beneficjent wybiera czas trwania pobytu).

Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz
 • obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy)
lub
 • wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.

Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.

Szczegółowe warunki Stypendium

Stypendysta otrzyma:
 • łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce)
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
 • ubezpieczenie od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 3212 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych stypendysty.

O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.

Fundacja pokryje koszty związane ze stażem w wybranej jednostce uniwersyteckiej, opłaty poniesione na rzecz opiekuna naukowego i inne opłaty administracyjne związane z realizacją stażu.

Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym stażu jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych stypendyście w następujących przypadkach:
 • jeżeli realizacja stażu okaże się niemożliwa
 • jeżeli stypendysta nie zakończy z zadowalającym wynikiem wymaganego kursu języka polskiego
 • jeżeli stypendysta nie będzie wypełniał obowiązków związanych ze stażem
 • jeżeli stypendysta w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Szczegółowe warunki Dotacji

Beneficjent Dotacji otrzyma:
 • łączną sumę 9647 PLN w przypadku pobytu trzymiesięcznego; w przypadku krótszego pobytu, suma wypłacone przez Fundację będzie proporcjonalna do czasu pobytu w Polsce (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim kraju zamieszkania albo w Polsce)
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
 • ubezpieczenie od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 1071 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych beneficjenta Dotacji.

Fundacja pokryje koszt kursu języka polskiego w czasie pobytu beneficjenta w Polsce, o ile kurs taki będzie potrzebny.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych beneficjentowi w następujących przypadkach:
 • jeżeli realizacja pobytu naukowego w Polsce okaże się niemożliwa
 • jeżeli beneficjent w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Jak kandydować

Kandydatury należy wysyłać do 7 kwietnia 2014 r. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu. Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone zgodnie z instrukcją.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 31 maja 2014 r.

Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Piotr Skubiszewski

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

  Tweet   Blogi Polityczne      

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

 • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości autora, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
 • albo, o ile znasz RSS, możesz go użyć RSS.
Blogi Polityczne