Tweet   Blogi Polityczne      

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2015

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Inne teksty polityczne:
Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

30 stycznia 2015

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2015/2016 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2015 r.

Fundator Stypendium i Dotacji:

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Realizator Stypendium i Dotacji:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Tel. +48 22 55 22 555
stypendia.studium@uw.edu.pl

Cel Stypendium i Dotacji

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
 • prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
 • nauki polityczne,
 • historia najnowsza.

Fundacja przyzna w roku akademickim 2015/2016 jedno stypendium i dwie dotacje.

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium

Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce, pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.

Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją.

Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy przebieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną uzgodnione między Fundacją, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.

Staż rozpocznie się 1 października 2015 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2015/2016). Na wniosek Stypendysty, staż może trwać krócej niż 9 miesięcy, może też rozpocząć się później niż 1 października.

Stypendysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu.

Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji

Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną uczelnią w Polsce na warunkach uzgodnionych z Fundacją.

Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki beneficjenta Dotacji, w tym ewentualnie warunki, na jakich będą publikowane wyniki jego badań wykonanych przy wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione między Fundacją a beneficjentem.

Pobyt naukowy odbędzie się w roku akademickim 2015/2016 i będzie trwać trzy miesiące lub krócej (beneficjent wybiera czas trwania pobytu).

Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz
 • obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy)
lub
 • wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.

Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.

Szczegółowe warunki Stypendium

Stypendysta otrzyma:
 • łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych w przypadku dziewięciomiesięcznego stażu naukowego; w przypadku krótszego stażu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu trwania stażu (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce)
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
 • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 3212 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych stypendysty.

O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.

Fundacja pokryje koszty związane ze stażem w wybranej jednostce uniwersyteckiej, opłaty poniesione na rzecz opiekuna naukowego i inne opłaty administracyjne związane z realizacją stażu.

Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym stażu jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych stypendyście w następujących przypadkach:
 • jeżeli realizacja stażu okaże się niemożliwa
 • jeżeli stypendysta nie zakończy z zadowalającym wynikiem wymaganego kursu języka polskiego
 • jeżeli stypendysta nie będzie wypełniał obowiązków związanych ze stażem
 • jeżeli stypendysta w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Szczegółowe warunki Dotacji

Beneficjent Dotacji otrzyma:
 • łączną sumę 9647 PLN w przypadku pobytu trzymiesięcznego; w przypadku krótszego pobytu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu pobytu w Polsce (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim kraju zamieszkania albo w Polsce)
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
 • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 1071 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych beneficjenta Dotacji.

Fundacja pokryje koszt kursu języka polskiego w czasie pobytu beneficjenta w Polsce, o ile kurs taki będzie potrzebny.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych beneficjentowi w następujących przypadkach:
 • jeżeli realizacja pobytu naukowego w Polsce okaże się niemożliwa
 • jeżeli beneficjent w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Jak kandydować

Kandydatury należy wysyłać do 7 kwietnia 2015 r. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu. Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone zgodnie z instrukcją.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 1 czerwca 2015 r.

Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Piotr Skubiszewski

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

  Tweet   Blogi Polityczne      

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

 • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości autora, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
 • albo, o ile znasz RSS, możesz go użyć RSS.
Blogi Polityczne