Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989 – 1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, Krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Amber Gold i piramidy finansowe część Iczęść II

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

Uwaga: Niniejszy tekst dotyczy poprzedniej edycji Stypendium. Nowsza edycja (rok akademicki 2012/2013) opisana jest tu.

11 lutego 2011

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2011/2012 indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej, a jego celem jest szerzenie demokracji, praw człowieka i zasad państwa prawa.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego.

Dokumenty można składać do 31 marca 2011 r.

Fundator: spadkobiercy Krzysztofa Skubiszewskiego

Realizator Stypendium:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax. +48 22 55 22 222
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Cel Stypendium

Stypendium zostało ufundowane w celu promowania demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta odbędzie indywidualny staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim, którego temat będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
 • prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
 • nauki polityczne,
 • historia najnowsza.

W uzasadnionych przypadkach staż może częściowo lub w całości odbyć się na innej wyższej uczelni w Polsce.

Program i realizacja stażu naukowego

1. Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie, pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.

2. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki pracy naukowej wykonanej w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundatorem.

3. Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy tryb stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną uzgodnione między Fundatorem, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.

4. Staż rozpocznie się 1 października 2011 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2011/2012).

5. Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu.

Kryteria wyboru kandydata

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych w podtytule ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz
 • obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy)
lub
 • wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.

Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu).

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

1. Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania na: www.studium.uw.edu.pl).

2. Curriculum vitae (w języku angielskim lub polskim).

3. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej.

4. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac.

5. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych.

6. List motywacyjny wraz z opisem proponowanego programu pracy w trakcie stażu.

7. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata do stażu. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz listy osób, które mogą być proszone przez Komisję Kwalifikacyjną o przekazanie opinii o kandydacie.

8. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

Komisja Kwalifikacyjna wybierze kandydata, którego uzna za najlepszego, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia, proponowany program pracy w trakcie stażu oraz kryteria wymienione powyżej, w dziale Kryteria wyboru kandydata.

Terminy i tryb składania wniosku

Kandydaci składają dokumenty na następujący adres pocztowy

Uniwersytet Warszawski
Studium Europy Wschodniej
Pałac Potockich
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska

albo na następujący adres poczty elektronicznej: stypendia.studium@uw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2011 r.

Kwalifikacja kandydatów do Stypendium odbywa się w dwóch etapach:
 • w pierwszym etapie Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wstępnej selekcji kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów;
 • w drugim etapie Komisja Kwalifikacyjna przesłuchuje kandydatów. Szczegóły praktyczne przesłuchań (w szczególności miejsca, gdzie będą one miały miejsce) zostaną ustalone później. Po zakończeniu przesłuchań Komisja Kwalifikacyjna dokonuje ostatecznego wyboru stypendysty na rok akademicki 2011/2012.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 31 maja 2011 r.

Realizacja Stypendium i stażu

1. Stypendysta otrzyma:
 • łączną sumę 22 500 PLN (około 5815 EUR, według kursu z 17 stycznia 2011) w ratach miesięcznych
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.

2. Fundator przeznaczy sumę 3000 PLN na zakup książek i pomocy naukowych przeznaczonych na potrzeby pracy naukowej stypendysty, zatwierdzonych przez tutora.

3. O ile Stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundatora.

4. Fundator pokryje koszty związane ze stażem w wybranej jednostce uniwersyteckiej, opłaty poniesione na rzecz opiekuna naukowego i inne opłaty administracyjne związane z realizacją stażu.

5. Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym stażu jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Fundator może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych Stypendyście w następujących przypadkach:
 • jeżeli realizacja stażu okaże się niemożliwa
 • jeżeli intensywny kurs języka polskiego będzie potrzebny, a Stypendysta nie zakończy go z zadowalającym wynikiem
 • jeżeli Stypendysta nie będzie wypełniał obowiązków związanych ze stażem
 • jeżeli Stypendysta w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Informacja o osobach finansujących Stypendium

„Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego”, która będzie finansować Stypendium i będzie pełnić rolę Fundatora, oraz Komisja Kwalifikacyjna, która dokona wyboru kandydata, są obecnie w trakcie tworzenia. Piotr Skubiszewski gwarantuje, że wszystkie przyrzeczone świadczenia zostaną wypłacone i będzie je osobiście wypłacał do czasu, gdy Fundacja zostanie utworzona i przejmie te zobowiązania.

Spadkobiercy Krzysztofa Skubiszewskiego,
Piotr Skubiszewski i Maria Święszkowska

Wersja do druku (PDF)

Wersja angielska tej strony (kliknij) - this page in English

Wersja rosyjska tej strony (kliknij) - эта страница по русски

Kontakt do redaktora serwisu: mm@skubi.net

Kolejne teksty: Jeśli chcesz być informowany o nowych tekstach, możesz

 • wysłać maila (nawet pustego) do notify@skubi.net (Twój adres pozostanie wyłącznie do wiadomości autora, wyłącznie w celu powiadamiania o nowych tekstach)
 • albo, o ile znasz RSS, możesz go użyć RSS.
Blogi Polityczne