Рішення Конституційного Суду України

у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори ПрезидентаУкраїни" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року"(справа про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України")

№ 22-рп від 24.12.2004

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
   
   Селівона Миколи Федосовича - головуючий,
   Вознюка Володимира Денисовича - суддя-доповідач,
   Євграфова Павла Борисовича,
   Іващенка Володимира Івановича,
   Костицького Михайла Васильовича,
   Мироненка Олександра Миколайовича,
   Німченка Василя Івановича,
   Пшеничного Валерія Григоровича,
   Савенка Миколи Дмитровича,
   Скоморохи Віктора Єгоровича,
   Станік Сюзанни Романівни,
   Чубар Людмили Пантеліївни,
   Шаповала Володимира Миколайовича,

   за участю представника суб'єкта права на конституційне
подання Коновалюка Валерія Ілліча - народного депутата України,
першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з
питань  бюджету; залучених до участі у розгляді  справи:
представників Верховної Ради України Зварича Романа Михайловича
-  народного депутата України, заступника Голови Комітету
Верховної  Ради України з питань Європейської інтеграції,
Ключковського Юрія Богдановича - народного депутата України,
заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого самоврядування, Константого
Олександра Володимировича - головного наукового консультанта
Відділу зв'язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради
України; представника Президента України Носова Владислава
Васильовича - Постійного представника Президента України в
Конституційному Суді України; Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Карпачової Ніни Іванівни; представника
Центральної виборчої комісії Ставнійчук Марини Іванівни -
заступника Голови Центральної виборчої комісії,
   розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним
поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України "Про
особливості застосування Закону України "Про вибори Президента
України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" від 8
грудня 2004 року № 2221-ІV (Голос України, 2004 р., 8 грудня).
   Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40
Закону  України  "Про Конституційний  Суд  України"  стало
конституційне подання 46 народних депутатів України.
   Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75
Закону України "Про Конституційний Суд України" є наявність
спору щодо конституційності зазначеного Закону.
   
   Заслухавши  суддю-доповідача Вознюка  В.Д.,  пояснення
Коновалюка В.І., Ключковського Ю.Б., Зварича Р.М., Константого
О.В.,  Носова В.В., Ставнійчук М.І., Карпачової Н.І.  та
дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України
                
            у с т а н о в и в:
   
   1. Суб'єкт права на конституційне подання - 46 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції
України (конституційності) Закону України "Про особливості
застосування Закону України "Про вибори Президента України" при
повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" від 8 грудня 2004
року № 2221-ІV (далі - Закон).
   Своє клопотання народні депутати України обгрунтовують тим,
що Закон порушує конституційні права і свободи громадян, а саме
"суттєво тимчасово" звужує права виборців у порівнянні з тими,
що встановлені Законом України "Про вибори Президента України" в
редакції від 18 березня 2004 року, а також порушує основоположні
конституційні приписи щодо засад конституційного ладу, зокрема
принципу поділу державної  влади, та не відповідає чинним
міжнародним договорам України, які є частиною національного
законодавства.
   Запровадження Законом обмежень щодо використання відкріпних
посвідчень, голосування поза межами приміщень для голосування,
кількості виборчих бюлетенів, які мають бути виготовлені для
проведення повторного голосування (статті 3, 4, 5, 6, 9),
суттєво ускладнює, а в багатьох випадках практично унеможливлює
реалізацію конституційного виборчого права значною кількістю
громадян України. Це, на думку народних депутатів України,
всупереч статтям 22, 24, 33, 64, 69 Конституції України створює
перешкоди для здійснення реального народного волевиявлення,
звужує зміст і обсяг існуючих прав громадян, порушує принцип їх
рівності перед законом та гарантовану Конституцією України
свободу пересування.
   
   2. Представник суб'єкта права на конституційне подання у
своєму  виступі  у відкритій частині пленарного  засідання
Конституційного Суду України підтримав конституційне подання
народних депутатів України.
   Позиція представників Верховної Ради України зводилася до
того, що Закон є конституційним і прийнятий єдиним органом
законодавчої влади у межах його повноважень.
   Представник  Центральної виборчої комісії вважала,  що
положення  частини  першої статті 6 Закону  мають  ознаки
неконституційності, оскільки звужують коло виборців, які можуть
голосувати за межами приміщення для голосування, і забороняють
голосувати за таких умов іншим категоріям виборців, які через
свій фізичний стан не можуть самостійно з'явитися на виборчу
дільницю.
   Постійний представник Президента України в Конституційному
Суді України зазначив, що частина перша статті 6 Закону є
дискримінаційною, оскільки обмежує можливість голосувати за
межами приміщення особам, які через фізичні вади не можуть
самостійно прибути на виборчу дільницю.
   Уповноважений  Верховної Ради України з  прав  людини
наголосила, що положення частини першої статті  6  Закону
обмежують конституційне виборче право інших громадян, які хоч і
не є інвалідами першої групи, але за станом здоров'я не можуть
проголосувати  на виборчій дільниці. Усунення  виборців  з
фізичними  вадами від процесу голосування може  спотворити
результати  народного  волевиявлення  і  стати  причиною
нелегітимності виборів.
   У  листі  Голови  Центральної  виборчої  комісії  до
Конституційного Суду України стверджується, що Закон відповідає
Конституції України.

    3.  Вирішуючи питання щодо конституційності  Закону,
Конституційний Суд України виходить з такого.
    3.1. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є
парламент  - Верховна Рада України (стаття 75 Конституції
України).  До повноважень Верховної Ради України  належить
прийняття законів (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції
України). Відповідно до пункту 20 частини першої статті 92
Конституції України організація і порядок проведення виборів
визначаються виключно законами України.
   Верховна Рада України 18 березня 2004 року прийняла Закон
України "Про вибори Президента України" в новій редакції, а 8
грудня 2004 року з метою забезпечення реалізації громадянами
України їх конституційних виборчих прав, дотримання  засад
загальних, рівних, вільних і справедливих виборів, законності,
прозорості  та відкритості виборчого процесу  як  основних
принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, прийняла Закон, яким уточнила окремі
положення Закону України "Про вибори Президента України" щодо
організації і порядку проведення виборів Президента України при
повторному голосуванні 26 грудня 2004 року.
   Таким чином, Верховна Рада України, ухваливши Закон, діяла
в передбачених Конституцією України межах і не порушила принципу
поділу державної влади, як на це посилається суб'єкт права на
конституційне подання.

   3.2.  Конституційний  Суд  України,  перевіривши  на
відповідність Конституції України (конституційність) положення
Закону, виявив ознаки неконституційності частини першої статті
6,  згідно  з якою голосування за межами приміщення  для
голосування може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами
першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно
написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому
голосування за межами приміщення для голосування має бути подана
до  дільничної  виборчої комісії разом із  засвідченою  у
встановленому законом порядку копією його пенсійного посвідчення
або виданої йому довідки медико-соціальної експертної комісії не
пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.
   Передбачена можливість голосування за межами приміщення для
голосування має на меті забезпечити реалізацію конституційного
права - права обирати до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування тими громадянами, які не здатні прибути
в день голосування до виборчої дільниці. До таких громадян
належать не лише виборці, які є інвалідами першої групи, а й
інваліди інших груп, а також громадяни, які за станом здоров'я,
віком та з інших обставин не спроможні пересуватися самостійно.
   Однак частиною першою статті 6 Закону можливість голосувати
в такому порядку надається лише інвалідам першої групи. За
межами Закону залишилися інші виборці, які за станом здоровя та
інших обставин не можуть прибути до приміщення для голосування
звичайної  виборчої дільниці, де вони включені до  списку
виборців, а також виборці, які включені до списку виборців на
спеціальній  виборчій дільниці, утвореній  у  стаціонарному
лікувальному закладі, і через постільний режим не можуть прибути
до  приміщення для голосування. Тим самим унеможливлюється
голосування за межами приміщення для голосування інших виборців,
які з тих же підстав, що й інваліди першої групи, не можуть
самостійно прибути до виборчої дільниці. Тобто різні групи
однієї категорії виборців поставлені в нерівні умови щодо
здійснення  виборчого права. Виділення з  усієї  категорії
громадян, які не здатні пересуватися самостійно, лише інвалідів
першої групи та надання їм переваги щодо голосування за межами
виборчої  дільниці, на думку Конституційного Суду України,
порушує принцип рівності громадян перед законом, визначений
частиною першою статті 24 Конституції України.
   Відповідно до частини другої статті 3 Конституції України
головним обов'язком держави є утвердження і забезпечення прав і
свобод людини. Забезпечення прав і свобод, крім усього іншого,
потребує,  зокрема,  законодавчого  закріплення  механізмів
(процедур), які створюють реальні можливості для здійснення
кожним громадянином прав і свобод.
   Частиною першою статті 6 Закону також визначено порядок, за
яким факт нездатності пересуватися самостійно виборець має
підтвердити виключно завіреною у встановленому законом порядку,
тобто  нотаріусом або посадовою особою виконавчого  органу
місцевої ради населеного пункту, де немає нотаріуса, копією його
пенсійного  посвідчення або виданої йому  довідки  медико-
санітарної експертної комісії. Зазначені копії можуть бути
засвідчені також органом, який видав посвідчення або довідку.
Вказані документи разом з заявою мають бути подані до дільничної
виборчої комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню
голосування. Такі вимоги, на думку Конституційного Суду України,
не сприяють реалізації виборчого права громадян, а, навпаки,
ускладнюють його здійснення.


  Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150
Конституції України, статтями 51, 61, 63, 73 Закону України "Про
Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

             в и р і ш и в:

   1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України
(є неконституційними), положення частини першої статті 6 Закону
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004
року", що унеможливлюють голосування за межами приміщення для
голосування всім іншим, крім інвалідів першої групи, виборцям,
які не здатні пересуватися самостійно.
   
   2. Положення Закону України "Про особливості застосування
Закону України "Про вибори Президента України" при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року", визнані неконституційними,
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України
цього Рішення.
   
   3.  Центральній виборчій комісії вжити  заходів  щодо
реалізації цього Рішення Конституційного Суду України, зокрема
доведення його до територіальних та дільничних виборчих комісій.
   
   4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
   
   Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню
у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України.

                   КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ